• Hyundai

Steele Hyundai

3367 Kempt Road
Halifax, NS B3K 4X5

  • Ventes: 1 (877) 679-6182